Duurzaam toerisme & milieubeleidsverklaring

Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan.

Je kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen hieronder nalezen op onze website. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. Je bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel.

 

Milieubeleidsverklaring

De sector toerisme en recreatie is in hoge mate afhankelijk van mens en milieu. De aantrekkelijkheid van de leefomgeving is immers een belangrijk onderdeel van het toeristisch product. Voor de zorg voor het milieu als onderdeel van verantwoord ondernemen is de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan, zowel vanuit de branche als vanuit de klant. Ook NOVASOL kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg van het milieu, in brede zin. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen NOVASOL op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van NOVASOL en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid.

De zorg voor het milieu staat binnen de reisbranche bekend onder de term Duurzaam Toerisme en heeft als doel de consument zo goed mogelijk te informeren over de belasting die voor het milieu ontstaat door het reizen. De doelstellingen van NOVASOL inzake Duurzaam Toerisme zijn, gezien het karakter van onze diensten, met name gericht op het vervoer per auto, het verblijf in de accommodatie en de interne milieuzorg binnen ons bedrijf.

 

NOVASOL streeft de volgende doelstellingen na

  • voldoen aan milieuwet- en regelgeving
  • opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
  • uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
  • voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van NOVASOL. Dit betekent dat milieu, naast - * aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij:
  • de productie en verspreiding van drukwerk
  • de voorlichting aan de consument
  • de samenstelling van arrangementen (milieu als een van de criteria bij de keuze van vormen van vervoer, verblijf en vermaak)

Om deze doelstellingen te bereiken zal NOVASOL zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en milieuzorg zal als aandachtspunt periodiek in het overleg worden opgenomen. Daarnaast zullen initiatieven van medewerkers om de negatieve milieu-effecten van de producten en diensten van NOVASOL te verminderen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.