Gebruiksvoorwaarden

OVEREENKOMST TUSSEN JOU EN Awaze A/S

Deze website word je ter beschikking gesteld door Awaze A/S en haar verschillende handelsafdelingen (NOVASOL, wij, ons, of onze). Jouw gebruik van deze website en/of je acceptatie van de ongewijzigde voorwaarden en mededelingen die op deze website staan (de “Voorwaarden”) impliceert je instemming met al deze Voorwaarden.

INDIEN JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, BEN JE NIET BEVOEGD OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE.

 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van deze Website alsmede op al het bezoekende Internetverkeer van deze Website.

NOVASOL behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op enig moment te wijzigen of aan te passen. Dergelijke wijzigingen of aanpassingen zullen onmiddellijk na plaatsing op de website van kracht zijn.

Op deze Website vind je links naar vele andere websites die al of niet gelieerd zijn aan deze Website en/of aan NOVASOL, en waarvoor andere voorwaarden of meldingen gelden, of die aanvullende voorwaarden en meldingen bevatten dan die van de op deze Website gespecificeerde voorwaarden. Voor je toegang tot dergelijke websites via links die op deze Website staan, gelden de voorwaarden, meldingen en gebruiksregels voor dergelijke websites en niet voor deze Website.

NOVASOL staat niet in voor de overdracht of de verwerking van informatie of online activiteiten of transacties die aan deze Website worden aangeboden. De overdracht van enige informatie of online activiteit of transactie betekent niet dat de online activiteit of transactie wordt geaccepteerd of wordt geweigerd, maar houdt slechts in dat een overdracht in werking is gesteld. Voor alle online activiteiten en transacties is een schriftelijke bevestiging nodig. Bovendien kan het niveau van de diensten die op en vanuit deze Website beschikbaar zijn, wisselen, en kan deze Website gedurende langere tijd ontoegankelijk of “uitgeschakeld” zijn. NOVASOL behoudt zich het recht voor om deze Website, geheel of gedeeltelijk, te stoppen om zakelijke of technische redenen. De diensten van NOVASOL zullen dan echter toegankelijk blijven via traditionele communicatiemiddelen zoals telefoon of post.

 

PRIVACYBELEID

Lees meer over ons privacybeleid.

 

HANDELSMERKEN, COPYRIGHTS EN BEPERKINGEN

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd en bediend door Awaze A/S, Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum Denemarken, Tel. +45 39277000. Copyright © Awaze A/S. Alle rechten voorbehouden.

De volledige inhoud van deze Website, inclusief o.a. tekst, afbeeldingen, illustraties, audioclips en videoclips, wordt beschermd door middel van copyrights, handelsmerken, dienstmerken, en/of andere intellectuele eigendomsrechten (die vallen onder Britse, Europese, Noordamerikaanse en wereldwijde wetgeving inzake copyrights, verdragen, wetgeving op het gebied van privacy en publiciteit, en regelgeving en statuten op het gebied van communicatie), is eigendom van en wordt beheerd door NOVASOL, en/of aan NOVASOL gelieerde of gerelateerde eenheden, geassocieerde bedrijven of partners of de bedrijvengroep binnen AWAZE, inclusief holdings, dochterondernemingen en zusterbedrijven (gezamenlijk AWAZE genoemd), waartoe NOVASOL en haar verschillende handelsafdelingen behoren; of door enige derde content leverancier, agent, onderaannemer, leverancier, verkoper, sponsor of licentieverlener (gezamenlijk Leveranciers genoemd) die NOVASOL een licentie hebben verstrekt voor hun content op deze Website of het verkooprecht voor hun producten en/of diensten.

De inhoud van deze Website of van enige andere website die eigendom is, wordt beheerd door, of waarvoor licentie is verstrekt door eenheden die gelieerd of gerelateerd zijn aan NOVASOL, of door geassocieerde bedrijven of partners, of door enig bedrijf of bedrijven binnen AWAZE, of Leveranciers, is uitsluitend bedoeld voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je mag de inhoud afdrukken, maar je mag de inhoud of informatie op geen enkele manier wijzigen, kopiëren, weergeven, opvoeren, reproduceren, herpubliceren, in licentie geven, noch mag je hiervan afgeleide werken maken, of de inhoud of informatie hieruit overdragen, toevoegen, plaatsen, verzenden, verspreiden, verkopen en/of exploiteren (ook niet per e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen), of enige software die nodig is voor het gebruik van deze inhoud of informatie, voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging van NOVASOL en/of hieraan gelieerde of gerelateerde eenheden, geassocieerde bedrijven of partners, of enig bedrijf of enige bedrijven binnen AWAZE, of van Leveranciers. Je kunt hiervoor ook rechtstreeks bij NOVASOL goedkeuring voor aanvragen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOVASOL, en/of hieraan gelieerde of gerelateerde eenheden, geassocieerde bedrijven of partners, of enig ander bedrijf of bedrijven binnen AWAZE, of Leveranciers, schendt jouw wijziging van de inhoud, jouw gebruik van de inhoud op enige andere website of computeromgeving binnen een netwerk, of je gebruik van de inhoud anders dan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, de rechten van de eigenaren van NOVASOL en/of de copyrights, de handelsmerken of dienstmerken en overige eigendomsrechten van aan NOVASOL gelieerde of gerelateerde eenheden, geassocieerde bedrijven of partners, of van enig bedrijf of bedrijven binnen AWAZE, of van Leveranciers, en is verboden. Als voorwaarde voor het gebruik van deze website garandeer je NOVASOL dat je deze website niet zult gebruiken voor enig onwettig of door deze Voorwaarden verboden doel, ook niet voor het plaatsen of verzenden van enig bedreigend, lasterlijk, smaadachtig, obsceen, schandelijk, pornografisch of profaan materiaal.

 

Gezien de unieke aard van het Internet en de behoefte om de NOVASOL systemen en eigen technologie te beveiligen, behoudt NOVASOL zich het recht voor om naar eigen goeddunken op enig moment de toegang tot deze website te beperken of te verbieden voor gebruikers die patronen van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze Website vertonen, of die zich niet aan deze Voorwaarden houden. Indien je je niet aan een van deze Voorwaarden houdt, wordt de toestemming voor het gebruik van deze Website onmiddellijk ingetrokken zonder berichtgeving.

Op je website mag je geen handelsmerken, dienstmerken of materialen gebruiken waarop copyright rust, die op deze Website staan, inclusief logo´s of lettertekens, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk of het copyright. Je mag op je eigen website of op een andere website geen inhoud of andere materialen van deze Website opnemen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOVASOL.

NOVASOL B.V. is een onderdeel van Awaze A/S, die eigenaar zijn van een aantal geregistreerde handelsmerken, inclusief o.a. het NOVASOL Logo en de domeinnamen www.novasol.nl en www.novasol.com en www.campdeluxe.nl. Andere hierin genoemde product- en bedrijfsnamen, inclusief die van AWAZE, het moederbedrijf van NOVASOL, en enige andere bedrijven binnen AWAZE, kunnen al dan niet geregistreerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

 

VRIJWARING GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE WORDT WEERGEVEN IN ORIGINELE STAAT, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES. MET UITZONDERING VAN DIE GARANTIES, DIE VOLGENS WETGEVING VAN DE EU EN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE VOORWAARDEN, EN DIE WETTELIJK ZIJN OPGELEGD EN NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD, WIJZEN NOVASOL EN/OF HIERAAN GELIEERDE OF GERELATEERDE EENHEDEN, GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF PARTNERS, OF ENIG ANDER BEDRIJF BINNEN AWAZE, OF LEVERANCIERS ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES AF, INCLUSIEF O.A. STILZWIJGENDE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE DOELSTELLING, TITEL EN STRIJDIGHEID. OOK GEVEN NOVASOL EN/OF HIERAAN GELIEERDE OF GERELATEERDE EENHEDEN, GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF PARTNERS, OF ENIGE ANDER BEDRIJF BINNEN AWAZE, NOCH LEVERANCIERS OF ENIGE ANDERE PERSOON DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN EN DISTRIBUEREN VAN DEZE WEBSITE, ENIGE GARANTIE DAT DE FUNCTIES IN DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN EN VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF DAT DE SERVER DIE DE INHOUD BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. DE INHOUD WAARTOE JE OP DEZE WEBSITE TOEGANG HEEFT, IS UITSLUITEND VOOR JE EIGEN GEMAK, INFORMATIE EN TRANSACTIEMOGELIJKHEID.

NOVASOL GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE EN SCHEPT OOK GEEN ENKEL BEELD TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE VERKREGEN ZOUDEN KUNNEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF TEN AANZIEN VAN DE BETROUWBAARHEID, DE EXACTHEID OF DE ACTUALITEIT VAN ENIGE INFORMATIE IN DE INHOUD, ENIGE DIENST EN/OF ENIG GOED DAT WORDT VERKREGEN ALS GEVOLG VAN JE GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. WIJ TRACHTEN ERVOOR TE ZORGEN DAT DE INHOUD WAARTOE JE OP DEZE WEBSITE TOEGANG KRIJGT, STEEDS JUIST IS. DE INHOUD KAN ECHTER ONJUISTHEDEN, TYPEFOUTEN EN OMISSIES BEVATTEN. WIJ ZULLEN ONS BEST DOEN OM FOUTEN EN OMISSIES ZO SNEL MOGELIJK TE HERSTELLEN NADAT WIJ HIERVAN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD. DE INHOUD WAARTOE JE OP DEZE WEBSITE TOEGANG HEEFT, WORDT PERIODIEK GEWIJZIGD MET AANVULLINGEN, DOORHALINGEN EN WIJZIGINGEN OP DEZE INHOUD, EN VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN KUNNEN WORDEN AANGEBRACHT IN DE FUNCTIONALITEIT, HET ONTWERP OF DE LAYOUT VAN DEZE WEBSITE.

JE GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE ACCOORD DAT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE VOOR JE EIGEN RISICO IS. JE (EN NIET NOVASOL) NEEMT DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR JE REKENING VOOR ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUDS-, REPARATIE- OF HERSTELWERKZAAMHEDEN AAN JE SYSTEEM. JE STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT NOCH NOVASOL, EN/OF HIERAAN GELIEERDE OF GERELATEERDE EENHEDEN, GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF PARTNERS, OF ENIG ANDER BEDRIJF BINNEN AWAZE, NOCH EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS OF AGENTEN, NOCH ENIGE ANDERE PERSOON OF EENHEID DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, DE PRODUCTIE EN DE DISTRIBUTIE VAN DEZE WEBSITE, VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS TEN OPZICHTE VAN ENIGE PERSOON OF ENIGE EENHEID, VOOR ENIG VERLIES, ENIGE SCHADE (ZOWEL INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE), AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE OORZAAK VANWELKE AARD DAN OOK OP BASIS VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS ONSTAAN UIT OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE POGING TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE GEKOPPELDE SITE, BEHALVE MET BETREKKING TOT AANSPRAKELIJKHEID, VERLIES EN SCHADE VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL, WAARVOOR GEEN BEPERKING VAN TOEPASSING IS.

ALS VOORBEELD EN ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN BOVENSTAANDE IN TE PERKEN, KUNNEN NOVASOL, EN/OF HIERAAN GELIEERDE OF GERELATEERDE EENHEDEN, GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF PARTNERS, OF ENIG BEDRIJF BINNEN AWAZE, OF LEVERANCIERS, NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADECLAIM, ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE DIE ONTSTAAT UIT OF HET GEVOLG IS VAN HET NIET-FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE, FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, DOORHALINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE BEDIENING, COMPUTERVIRUSSEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF BESCHADIGING VAN PERSOONLIJKE BESTANDEN, OF ANDERE MATERIALEN DIE OP DEZE WEBSITE STAAN. JE VERLEENT JOUW UITDRUKKELIJKE GOEDKEURING EN BEVESTIGING DAT NOVASOL NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR ENIG LASTERLIJK, BEDREIGEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN ANDERE ABONNEES OF VAN DERDEN.

NOVASOL, EN/OF HIERAAN GELIEERDE OF GERELATEERDE EENHEDEN, GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF PARTNERS, OF ENIG ANDER BEDRIJF BINNEN AWAZE, OF LEVERANCIERS, KUNNEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE SCHADE DIE ONTSTAAT DOOR OF DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, AL DAN NIET OP BASIS VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, TOT MAXIMAAL DE TOTALE WAARDE VAN DE TRANSACTIE WAAROVER DE CLAIM IS ONTSTAAN TIJDENS EEN GEBEURTENIS OF TIJDENS EEN REEKS VAN AANEENGESCHAKELDE GEBEURTENISSEN.

 

UITSLUITEND DIT AANSPRAKELIJKHEIDSGEDEELTE IS VAN TOEPASSING, EN IN DE GROOTSTE, BIJ DE WET TOEGESTANE, MATE.

DIT HEEFT GEEN INVLOED OP JOUW STATUTAIRE RECHTEN ALS CONSUMENT.

SCHADELOOSSTELLING

 

Je stemt ermee in dat je NOVASOL, hieraan geassocieerde bedrijven of partners, of enig ander bedrijf binnen AWAZE, of Leveranciers, en hun beambten, directeuren, werknemers, hieraan gelieerde of gerelateerde eenheden, agenten, onderaannemers, leveranciers en licentieverleners, schadeloos zult stellen voor alle verlies, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke juridische kosten als gevolg van een schending van deze Voorwaarden door jou.

 

RECHTEN VAN DERDEN

Deze Voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van NOVASOL, hieraan geassocieerde bedrijven of partners, of enig ander bedrijf binnen AWAZE, en Leveranciers, en hun beambten, directeuren, werknemers, hieraan gelieerde of gerelateerde eenheden, agenten, onderaannemers, leveranciers en licentieverleners. Elk van deze personen of eenheden heeft het recht om deze Voorwaarden rechtstreeks jegens je te doen gelden of te handhaven.

 

LINKS

Deze Website kan links bevatten naar andere websites (Gelinkte Sites). De Gelinkte Sites worden uitsluitend voor je eigen gemak, informatie, en in sommige gevallen transactiemogelijkheid geboden, en de toegang tot deze sites is derhalve op eigen risico. NOVASOL heeft geen zeggenschap over de inhoud van enige Gelinkte Site, en NOVASOL is niet verantwoordelijk voor deze inhoud en ondersteunt deze inhoud niet, zelfs wanneer er een relatie bestaat tussen NOVASOL en de eigenaars van dergelijke Gelinkte Sites. Je mag geen hyperlink naar deze Website maken of enige andere links maken die advertenties, sponsoring of ondersteuning bevatten van Uw eigen website of van enige andere website, door NOVASOL en/of hieraan gelieerde of gerelateerde eenheden, geassocieerde bedrijven of partners, of enig ander bedrijf binnen AWAZE, of Leveranciers.

 

GEBRUIK VAN NOVASOL BOEKINGSSERVICE

De NOVASOL Boekingsservice die op deze Website staat, word je uitsluitend aangeboden om je te helpen bij het vaststellen van de beschikbaarheid van vakantiewoningen en, in sommige gevallen, van reisgerelateerde producten en diensten, het uitvoeren van online transacties en aankopen, het maken van wettige boekingen en het ontvangen van bevestigingen hiervan, of het anderszins doen van zaken met leveranciers, en voor geen andere doelstellingen. Je garandeert dat je minimaal 18 jaar oud bent, en wettelijk bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan en deze Website te gebruiken overeenkomstig alle hierin genoemde Voorwaarden. Je gaat ermee akkoord financieel aansprakelijk te zijn voor al jouw gebruik van deze Website (alsmede voor het gebruik van uw account door anderen, inclusief o.a. minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) die bij je wonen). Je gaat ermee akkoord toezicht uit te oefenen op al het gebruik van deze Website onder jouw naam of account. Je garandeert tevens dat alle informatie (inclusief details die je aan NOVASOL verstrekt t.b.v. inlichtingen en wettige boekingen, voor het aankopen van reisproducten, en voor het voeren van online transacties), die door je of leden van jouw huishouden, of door derden met jouw toestemming en onder jouw leiding, wordt verstrekt, bij het gebruik van deze Website, waar en juist is.

Verder garandeer je dat creditcards of debetcards die je gebruikt voor het voeren van online transacties, jouw eigendom zijn en dat er voldoende saldo is op deze rekeningen om de huur van de vakantiewoning, die je boekt, te dekken alsmede de kosten voor enige reisproducten en diensten die je in verband hiermee aankoopt. Mochten er wijzigingen optreden in de details die je heeft verstrekt, dan ben je verantwoordelijk NOVASOL hierover zo spoedig mogelijk in te lichten. Alle speculatieve, valse of frauduleuze handelingen of boekingen of aankopen of online transacties, of alle handelingen of boekingen of aankopen of online transacties vooruitlopend op een aanvraag, zijn verboden.

De Boekingsvoorwaarden van NOVASOL (zowel onder de naam van NOVASOL als onder de naam van één van de handelsafdelingen van NOVASOL), die afzonderlijk van deze Voorwaarden zijn opgesteld, zijn van toepassing op alle online activiteiten en transacties op en in verband met de NOVASOL Boekingsservice die op deze Website beschikbaar is. Je verklaart de Boekingsvoorwaarden van NOVASOL en/of de voorwaarden van aan NOVASOL gerelateerde of gelieerde eenheden, geassocieerde bedrijven of partners, of van enig ander bedrijf binnen AWAZE, of Leveranciers, of overige derde partijen aan wie wij vergunning hebben verleend, met wie je zaken wilt doen, inclusief o.a. betaling van alle verschuldigde bedragen en het voldoen aan alle regels, voorwaarden, en beperkingen met betrekking tot beschikbaarheid, bezetting en het gebruik van vakantiehuurwoningen, de beschikbaarheid van tickets en overige reisgerelateerde producten en diensten, en het daadwerkelijke gebruik van reisgerelateerde producten en diensten die zijn aangekocht in verband met de huur van de vakantiewoning. Speciale regels, voorwaarden en beperkingen kunnen van toepassing zijn op de huur van een vakantiewoning, op een ticket of op andere reisgerelateerde producten of diensten die je hebt geselecteerd. Indien dit het geval is, zullen deze speciale regels, voorwaarden en beperkingen onder je aandacht worden gebracht alvorens tot bevestiging van je boeking of aankoop over te gaan.

NOVASOL is niet aansprakelijk voor boekingen die geen verband houden met de huur van een vakantiewoning, en reisgerelateerde producten en diensten die je worden aangeboden door aan NOVASOL gerelateerde of gelieerde eenheden, geassocieerde bedrijven of partners, of enig ander bedrijf binnen AWAZE, of Leveranciers, of andere derde partijen die hiertoe door ons zijn goedgekeurd, of wij al of niet als agent optreden voor een van deze eenheden, of voor enig aspect van de relatie tussen jou en één of meer van deze eenheden. Je bent aansprakelijk voor alle kosten, belastingen en doorberekeningen die ontstaan door het gebruik van deze Website of tijdens het uitvoeren van online activiteiten en transacties op en in verband met de NOVASOL Boekingsservice die op deze Website beschikbaar is.

Deze Website bied je geen bescherming tegen het aanvragen of maken van onmogelijke boekingen voor de huur van vakantiewoningen, of de aankoop van onverenigbare reisgerelateerde producten en diensten, zoals twee ferryovertochten naar dezelfde bestemming op dezelfde datum, of twee ferryovertochten naar verschillende bestemmingen voor vertrek op dezelfde datum, of een ferryovertocht naar een bestemming en het huren van een vakantiewoning op een andere plaats, beide met dezelfde reisdatum. Indien je dergelijke onmogelijke of onverenigbare aanvragen, boekingen of aankopen van reisgerelateerde producten doet, accepteer je dat dit je vrijwillige handelingen, fouten, gebreken en/of omissies zijn, dat deze volledig onder je verantwoordelijkheid vallen, en dat NOVASOL niet aansprakelijk kan worden gesteld voor volledige of gedeeltelijke terugbetaling, noch dat NOVASOL verplicht wordt de door jouw gemaakte foutieve, onvoorzichtige of nalatige aanvragen, activiteiten en online transacties te herstellen.

 

WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze Overeenkomst (en alle geschillen, claims of procedures van welke aard dan ook, die door of in enigerlei verband met het gebruik van deze Website en/of de NOVASOL Boekingsservice die op deze Website beschikbaar is) wordt beheerst door en zal worden opgesteld conform de wetgeving in Engeland. Hierbij verklaar je in te stemmen met de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken in alle geschillen die ontstaan door of in verband met het gebruik van deze Website. Personen die ervoor kiezen om toegang tot deze Website te verkrijgen van buiten het Verenigd Koninkrijk, zijn verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetgeving, indien en voor zover deze van toepassing zijn. Je mag geen materiaal of inhoud van deze Website gebruiken of exporteren indien hiermee de exportwetgeving en de exportvoorschriften van het VK en de EU worden overtreden. Indien één van de bepalingen van deze Voorwaarden onwettig is, ongeldig is of vanwege enigerlei reden onuitvoerbaar is, dan wordt deze bepaling geacht splitsbaar te zijn van deze Voorwaarden.

Je gaat ermee akkoord dat er tussen JOU en NOVASOL geen joint venture, geen partnerschap, geen arbeidsrelatie of agentrelatie ontstaat, noch als gevolg van deze Overeenkomst, noch als gevolg van je gebruik van deze Website.

 

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

De bepalingen van deze Voorwaarden, en iedere verplichting waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vertegenwoordigen de volledige Overeenkomst tussen NOVASOL en U, en vervangen alle eerdere voorstellen, overeenkomsten en afspraken (zowel mondeling als schriftelijk) die niet in deze Voorwaarden zijn opgenomen. Mochten er inconsistenties zijn tussen deze Voorwaarden en enige toekomstige gepubliceerde voorwaarden en gebruiksmededelingen of afspraken, dan zullen de laatst gepubliceerde Voorwaarden of voorwaarden en mededelingen gelden.

Een gedrukte versie van deze Overeenkomst en van enige mededeling in elektronische vorm wordt geaccepteerd in juridische of administratieve procedures op basis van of in verband met deze Overeenkomst, in dezelfde mate en volgens dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bestanden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en zijn behouden.

ALLE RECHTEN DIE IN DEZE VOORWAARDEN NIET UITDRUKKELIJK WORDEN VERLEEND ZIJN AAN NOVASOL VOORBEHOUDEN.

Bekijk onze vakantiehuizen in 19 landen