Het beleid van NOVASOL inzake gegevensbescherming

Dit is het beleid van NOVASOL inzake gegevensbescherming met daarin informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.


1.    Verantwoordelijkheid voor uw persoonsgegevens


www.novasol.nl en -catalogi zijn eigendom van en worden beheerd door NOVASOL A/S, Virumgårdsvej 27, 2830 Virum, Denemarken. 
Alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunnen worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: datainformation@novasol.com 
NOVASOL is verantwoordelijk voor het correcte beheer van de persoonsgegevens die u naar ons opstuurt. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt in lijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. 


2.    De verzamelde en verwerkte informatie


Over gasten:
Als u een vakantiehuis huurt met een boeking via NOVASOL verwerken wij de persoonsgegevens die u ons toestuurt in verband met uw boeking. Hierbij gaat het normaal gesproken om uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel e-mailadres en betalingsgegevens.


Over huiseigenaren:
Als u ervoor kiest om uw vakantiehuis te verhuren via een overeenkomst met NOVSASOL verwerken wij de persoonsgegevens die u verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst. Hierbij gaat het normaal gesproken om uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel e-mailadres, bankrekeningnummer en informatie over uw vakantiehuis.


Algemeen:
Als u onze website gebruikt, verzamelen wij gegevens over uw gebruik van de website via cookies. Voor meer informatie over cookies en het gebruik daarvan verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.


3.    Doel van de verwerking van persoonsgegevens


De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden die afhankelijk zijn van uw relatie met NOVASOL, zoals bijvoorbeeld:


•    het afronden van uw boeking wanneer er sprake is van een boeking bij NOVASOL
•    het voldoen aan onze contractuele verplichtingen als u uw vakantiehuis verhuurt via NOVASOL
•    statistische doeleinden gericht op de optimalisatie van de verhuur en het verbeteren van onze dienstverlening aan u
•    het persoonlijker maken van herhaaldelijke bezoeken aan onze website
•    het aan u verstrekken van informatie over aanbiedingen en andere diensten die volgens ons voor u van belang zijn
•    het verwerken van verzoeken m.b.t. klantenservice en
•    het naar u versturen van informatie waarom u hebt gevraagd.

 

4.    Juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens


Als u een vakantiehuis huurt via NOVASOL of als u een overeenkomst aangaat met NOVASOL voor de verhuur van uw vakantiehuis, ontvangt u specifieke informatie over de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtmatige gronden:
 

Uitvoering van een overeenkomst
Met gasten:
Als u een vakantiehuis huurt via NOVASOL verwerken wij de persoonsgegevens die u ons in verband met uw boeking toestuurt, omdat dit noodzakelijk is voor het afronden van de boeking en om te voldoen aan de overeenkomst. Als u niet bereid bent om ons deze informatie te verstrekken, kunnen wij uw boeking niet afronden. 
 

Met huiseigenaren:
Als u uw vakantiehuis verhuurt via een overeenkomst met NOVASOL verwerken wij de persoonsgegevens die u verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst alsmede informatie over uw vakantiehuis, omdat dit noodzakelijk is om de verhuur uit te voeren en te optimaliseren en om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen. Als u niet bereid bent om ons deze informatie te verstrekken, kunnen wij niet voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.  

 

Gerechtvaardigd belang
Met gasten:
Als u een vakantiehuis huurt met een boeking via NOVASOL verwerken wij de persoonsgegevens die u ons toestuurt in verband met uw boeking, omdat wij graag contact met u willen opnemen met betrekking tot goede aanbiedingen. Deze verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met het oog op ons gerechtvaardigde belang om het contact met u aan te houden in de hoop dat u in de toekomst een vakantiehuis zult huren via ons. U kunt er daarom van uitgaan dat wij doorlopend contact met u zullen opnemen met aanbiedingen. 
 

Met huiseigenaren:
Als u uw vakantiehuis verhuurt via een overeenkomst met NOVASOL verwerken wij de persoonsgegevens die u verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst, omdat wij na de beëindiging van de overeenkomst graag contact met u willen opnemen met aanbiedingen gericht op het herstellen van onze samenwerking. Deze verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met het oog op ons gerechtvaardigde belang om het contact met u aan te houden om de kans op herstel van onze samenwerking te vergroten. U kunt er daarom van uitgaan dat wij na de beëindiging van de overeenkomst contact met u zullen opnemen met aanbiedingen en informatie die voor u relevant zijn wanneer u beslist of u weer wilt gaan verhuren via NOVASOL.

U hebt te allen tijde het recht om ons te vragen om te stoppen met de toezending van marketingmateriaal. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: datainformation@novasol.com.
 

Algemeen:
Wij gebruiken bepaalde persoonsgegevens voor statistische doeleinden om onze dienstverlening aan u te optimaliseren. Deze verwerking vindt plaats met het oog op ons belang bij het aanbieden van een optimale dienstverlening.

Soms dragen wij versleutelde e-mailadressen over aan partners zoals Facebook en Google, zodat zij die namens NOVASOL kunnen gebruiken om belangstelling te genereren voor onze producten, diensten en concepten en om gebruikers te inspireren om een bezoek te brengen aan onze website. Wij gebruiken onze klantgegevens ook voor reviewsites van derden, zoals Trustpilot, en het is daarom mogelijk dat u een verzoek ontvangt waarin wordt gevraagd om uw opmerkingen over uw verblijf in het vakantiehuis en/of de diensten die wij u hebben verleend.  Deze verwerking vindt plaats met het oog op ons belang bij een doelgerichte marketing en een optimale dienstverlening. 

U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: datainformation@novasol.com
 

Toestemming
Wij delen uw persoonsgegevens niet met zakelijke partners met de bedoeling dat zij u rechtstreeks kunnen benaderen met goede aanbiedingen e.d. tenzij u hiervoor apart toestemming hebt gegeven. 

Als wij voor marketingdoeleinden afbeeldingen of video's gebruiken, zullen wij vooraf vragen om uw toestemming hiervoor. 

U kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: datainformation@novasol.com.
 

Wettelijke verplichting
Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij op basis van die wettelijke verplichting ook uw persoonsgegevens verwerken.
 

5.    Overdracht van persoonsgegevens

Voor zover nodig geeft NOVASOL relevante persoonsgegevens door aan huiseigenaren/gasten, andere bedrijven binnen de NOVASOL-groep, zakelijke partners zoals reisbureaus, verhuurwebsites voor vakantieverblijven, creditcard- en verzekeringsmaatschappijen en schoonmaakbedrijven alsmede overheidsinstanties om de verhuur uit te voeren en te optimaliseren en daarmee te voldoen aan onze verplichtingen, om te kunnen verzoeken om een correcte en veilige betaling of voor zover dit noodzakelijk is conform toepasselijke wetgeving.
 

Als u ons daarvoor apart toestemming hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan geselecteerde zakelijke partners, zodat zij u kunnen benaderen met goede aanbiedingen e.d. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: datainformation@novasol.com.
 

NOVASOL geeft uitsluitend persoonsgegevens door aan landen buiten de EU/EER voor zover dit noodzakelijk is en uitsluitend indien wij ervoor hebben gezorgd dat er sprake is van passende beschermingsniveaus.  Dit kan plaatsvinden op basis van een beslissing van de Europese Commissie dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt dan wel via het Privacy Shield-programma óf via een overeenkomst via een door de Europese Commissie goedgekeurd standaardformulier. Voor nadere informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar: datainformation@novasol.com 


6.    Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is met het oog op de doelstelling waarvoor zij zijn verkregen dan wel conform toepasselijke wetgeving. Wij vernietigen uw persoonsgegevens wanneer het voor ons niet meer noodzakelijk is om ze te bewaren. 


7.    Uw rechten

  • U hebt het recht om informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over u hebben geregistreerd en om eventuele onjuistheden te corrigeren. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben.
  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling waarvoor de gegevens zijn verzameld óf als de verwerking in strijd is met de wet. 
  • U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 
  • U hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met het toesturen van marketingmateriaal. 
  • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om uw persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke als dat technisch haalbaar is.
  • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.  
  • U hebt het recht om uw toestemming in te trekken indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. 

Alle vragen met betrekking tot uw rechten kunnen worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: datainformation@novasol.com


8.    Andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Dit beleid inzake gegevensbescherming geldt uitsluitend voor onze website. Als u dus gebruik maakt van links naar andere websites, adviseren wij u om hun beleid inzake gegevensbescherming door te lezen.


9.    Aanpassen van ons beleid inzake gegevensbescherming

Wij passen ons beleid inzake gegevensbescherming regelmatig aan en wij plaatsen aanpassingen op onze website. 
Dit beleid is voor het laatst aangepast in mei 2018. 

Alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunnen worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: datainformation@novasol.com